Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować składki ZUS właściciela firmy?

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne właściciela (osoby fizycznej) mogą być regulowane bezpośrednio przez właściciela albo ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie firmy. 

W pierwszym przypadku składki na ubezpieczenia społeczna, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, potrącane są przez właściciela co miesiąc przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

W drugim przypadku ewidencja księgowa ubezpieczeń społecznych może być dokonywana w dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy zaliczania składek do kosztów, natomiast w drugim wariancie składki ewidencjonowane są na koncie 249 "Rozrachunki z właścicielem".

O wyborze wariantu księgowania składek decyduje jednostka, która powinna opisać wybór wariantu w polityce rachunkowości firmy.

Składki ubezpieczeń społecznych i składki zdrowotne, opłacane za właściciela, traktowane są jako trwałe wycofanie środków z firmy i zmniejszają kapitał właściciela na koniec roku.

Księgowanie składek ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

1. Zarachowanie składek ubezpieczeń społecznych:

a) Przy zastosowaniu wariantu zaliczania składek do kosztów

Wn konto 406 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

b) Przy zastosowaniu konta 249 "Rozrachunki z właścicielem"

Wn konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

2. Zaksięgowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wn konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

3. Zarachowanie składki na Fundusz Pracy (składka na Fundusz Pracy nie podlega odliczeniu od dochodu, dlatego ujmowana jest w kosztach)

Wn konto 406 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

4. Wb - zapłata składek na rachunek bankowy ZUS

Wn konto 225 "Rozrachunki z ZUS"
Ma konto 130 "Rachunek bankowy"

5. PK - trwałe wycofanie środków z jednostki

Wn konto 801 "Kapitał zakładowy"
Ma konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów