Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować składki ZUS właściciela firmy?

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne właściciela (osoby fizycznej) mogą być regulowane bezpośrednio przez właściciela albo ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie firmy. 

W pierwszym przypadku składki na ubezpieczenia społeczna, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, potrącane są przez właściciela co miesiąc przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

W drugim przypadku ewidencja księgowa ubezpieczeń społecznych może być dokonywana w dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy zaliczania składek do kosztów, natomiast w drugim wariancie składki ewidencjonowane są na koncie 249 "Rozrachunki z właścicielem".

O wyborze wariantu księgowania składek decyduje jednostka, która powinna opisać wybór wariantu w polityce rachunkowości firmy.

Składki ubezpieczeń społecznych i składki zdrowotne, opłacane za właściciela, traktowane są jako trwałe wycofanie środków z firmy i zmniejszają kapitał właściciela na koniec roku.

Księgowanie składek ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

1. Zarachowanie składek ubezpieczeń społecznych:

a) Przy zastosowaniu wariantu zaliczania składek do kosztów

Wn konto 406 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

b) Przy zastosowaniu konta 249 "Rozrachunki z właścicielem"

Wn konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

2. Zaksięgowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wn konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

3. Zarachowanie składki na Fundusz Pracy (składka na Fundusz Pracy nie podlega odliczeniu od dochodu, dlatego ujmowana jest w kosztach)

Wn konto 406 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5
Ma konto 225 "Rozrachunki z ZUS"

4. Wb - zapłata składek na rachunek bankowy ZUS

Wn konto 225 "Rozrachunki z ZUS"
Ma konto 130 "Rachunek bankowy"

5. PK - trwałe wycofanie środków z jednostki

Wn konto 801 "Kapitał zakładowy"
Ma konto 249 "Rozrachunki z właścicielem"

Komentarze

 1. Generalnie nie jest to nic trudnego, ale właściciel firmy ma sporo rzeczy na głowie, a o sprawach księgowych trzeba pamiętać, trzymać sie konkretnych terminów.

  OdpowiedzUsuń
 2. Teraz to ZUS ma pełne ręce roboty, a tarcza co kilka dni jest aktualizowana... nie jest to na pewno korzystne dla firm.

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajnie rozpisane, dzięki za przydatne porady:)

  OdpowiedzUsuń
 4. Najczęściej to w firmach takimi kwestiami zajmuję się księgowa albo i biuro rachunkowe

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...