Przejdź do głównej zawartości

Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zmiany w kapitale zakładowym powinny zostać uwzględnione w nowej umowie spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą konsekwencje podatkowe m.in. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC).

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2) każda zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu PCC. Poprzez zmianę umowy spółki w przypadku spółki kapitałowej należy rozumieć na przykład podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków własnych oraz dopłat.

Podstawą opodatkowania PCC jest wartość wkładów podwyższających kapitał zakładowy. Stawka podatku wynosi 0,5% tej wartości. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki. 

Podatnikiem jest spółka, w której nastąpiła zmiana umowy. Podatek PCC od wartości wniesionych wkładów powinien zostać zapłacony w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. W terminie 14 dni należy złożyć również formularz PCC-3 Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przykład naliczenia podatku PCC.

Zgromadzenie Wspólników w dniu 6 lipca 2016 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 100 000 zł ze środków znajdujących się na kapitale zapasowym. Dotychczasowa wartość kapitału zakładowego wynosiła 50 000 zł, a wartość kapitału zapasowego wynosiła 200 000 zł.

Podstawa opodatkowania wyniesie w powyższym przykładzie 100 000 zł.

Stawka podatku 0,5 %

Podatek do zapłaty 100 000 zł x 0,5% = 500 zł

Ostateczny termin złożenia deklaracji PCC-3 oraz zapłaty podatku w wysokości 500 zł to 20 lipca 2016 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...