Przejdź do głównej zawartości

W jaki sposób poprawić błąd księgowy?

Dokumenty księgowe powinny być prowadzone rzetelnie i bezbłędnie. Jednak każdemu z nas może zdarzyć się błąd w sporządzonym lub zaksięgowanym dokumencie. Nieprawidłowe zapisy mogą zostać poprawione wyłącznie przez skreślenie niewłaściwego tekstu lub liczby i wpisanie ich w poprawnej formie. 

Poprawka powinna umożliwiać odczytanie skreślonego tekstu lub liczby. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Naniesiona poprawka powinna zawierać podpis lub parafę. Własne dowody zewnętrzne, które zostały już wysłane kontrahentowi mogą być poprawione przez wystawienie dowodu korygującego.

Jak poprawić błędne księgowanie?

Nieprawidłowe księgowania mogą być poprawione w dwojaki sposób w zależności od tego czy księgi są prowadzone przy użyciu komputera czy nie.

  1. Jeżeli księgi nie są prowadzone przy użyciu komputera - Przekreśla się niewłaściwy zapis w sposób zapewniający jego odczytanie, wprowadza się prawidłowy zapis oraz osoba, która dokonuje poprawki, składa podpis.
  2. Jeżeli księgi są prowadzone przy użyciu komputera - Stosuje się tzw. storno. Storno to zapis korygujący niewymagający wykreślenia dotychczasowego błędnego zapisu. Za pomocą storna poprawia się błędy powstałe w księgowaniu operacji zgodnie z regułą podwójnego zapisu.
Czym różni się storno czarne od storna czerwonego?

Przy poprawianiu błędów rozróżnia się storno czarne i storno czerwone.

Storno czarne polega na dokonaniu zapisu korygującego za pomocą liczb dodatnich. Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu korygującego na tych samych kontach i po tych samych stronach, co zapis błędny, za pomocą liczb ujemnych.

Przykład zastosowania storna czarnego.

Zakupiono u dostawcy materiały, które przyjęto do magazynu - 200 zł.

Błędne księgowanie:
Wn konto 101 "Kasa" 200 zł
Ma konto 200 "Należności od odbiorców" 200 zł

Zastosowanie storna czarnego:
Wn konto 200 "Należności od odbiorców" 200 zł
Ma konto 101 "Kasa" 200 zł

Prawidłowe księgowanie:
Wn konto 310 "Materiały" 200 zł
Ma konto 210 "Zobowiązania wobec dostawców" 200 zł


Przykład zastosowania storna czerwonego.

Zakupiono u dostawcy materiały, które przyjęto do magazynu - 200 zł.

Błędne księgowanie:
Wn konto 101 "Kasa" 200 zł
Ma konto 200 "Należności od odbiorców" 200 zł

Zastosowanie storna czerwonego:
Wn konto 101 "Kasa" (-)200 zł
Ma konto 200 "Należności od odbiorców" (-)200 zł

Prawidłowe księgowanie:
Wn konto 310 "Materiały" 200 zł
Ma konto 210 "Zobowiązania wobec dostawców" 200 zł

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...