Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

Kiedy pracodawca powinien podpisać umowę o pracę?

Od 1 września 2016 roku zmienią się zasady podpisywania umów o pracę. Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy zatrudnionej osoby będzie zobligowany do podpisania umowy o pracę i wręczenia jej pracownikowi. Dotychczasowe rozwiązania były niekorzystne dla pracownika. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. 
Przepis, który umożliwiał podpisanie umowy po rozpoczęciu pracy, był wykorzystywany przez firmy, które zatrudniały pracowników "na czarno". W momencie kontroli pracodawcy i pracownicy tłumaczyli, że jest to pierwszy dzień pracy, a umowa nie została jeszcze podpisana. Nadużycia w tym zakresie były trudne do udowodnienia przez inspektorów Państwowej Komisji Pracy.
Czy umowa o pracę może mieć formę ustną?

Kto powinien prowadzić książkę kontroli?

Każdy przedsiębiorca podlegający przepisom ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Książka kontroli służy do dokumentowania przeprowadzonych kontroli u przedsiębiorcy. Kontrolujący czerpią z niej informacje o dotychczas przeprowadzonych kontrolach, czasu ich trwania oraz wyników kontroli. Nie zapominajmy, że czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy nie może przekraczać od 12 do 48 dni roboczych w zależności od wielkości jednostki.
Czy książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej?

Od kiedy naliczać amortyzację środków trwałych?

Ustawa o rachunkowości i prawo podatkowe odmiennie określają moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych. Według ustawy o rachunkowości (tzw. prawa bilansowego) naliczanie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Natomiast zakończenie rozliczania amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego, przeznaczenia środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Przepisy podatkowe za moment rozpoczęcia amortyzacji uznają miesiąc następujący po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Moment zakończenia amortyzacji jest analogiczny do przewidzianego w ustawie o rachunkowości.

Kto inwentaryzuje zapasy obce?

Inwentaryzację zapasów przeprowadza się według ustawy o rachunkowości raz w roku lub raz na dwa lata, jeżeli zapasy przechowywane są na terenie strzeżonym. Obowiązek ten dotyczy również zapasów obcych, które składowane są w magazynie danej jednostki.
Czym są zapasy obce?
Przykładami zapasów obcych mogą być: towary przyjęte w komis,sprzedane lecz nieodebrane towary,opakowania zwrotne (np. palety do transportu wyrobów gotowych),inne towary lub materiały przechowywane na ustalony okres w innej jednostce. Jak przeprowadzić inwentaryzację zapasów obcych?