Przejdź do głównej zawartości

Kiedy pracodawca powinien podpisać umowę o pracę?

Od 1 września 2016 roku zmienią się zasady podpisywania umów o pracę. Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy zatrudnionej osoby będzie zobligowany do podpisania umowy o pracę i wręczenia jej pracownikowi. Dotychczasowe rozwiązania były niekorzystne dla pracownika. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. 

Przepis, który umożliwiał podpisanie umowy po rozpoczęciu pracy, był wykorzystywany przez firmy, które zatrudniały pracowników "na czarno". W momencie kontroli pracodawcy i pracownicy tłumaczyli, że jest to pierwszy dzień pracy, a umowa nie została jeszcze podpisana. Nadużycia w tym zakresie były trudne do udowodnienia przez inspektorów Państwowej Komisji Pracy.

Czy umowa o pracę może mieć formę ustną?


Umowa o pracę powinna mieć charakter pisemny i zostać podpisana przez obie strony, tj. pracownika i pracodawcę. W sytuacji, gdy pracownikowi wcześniej zostały przekazane w formie ustnej warunki wykonywania pracy (np. na rozmowie o pracę), to przed przystąpieniem do pracy pracodawca powinien potwierdzić w formie pisemnej takie ustalenia, jeżeli nie została zawarta umowa o pracę. Potwierdzenie przekazane pracownikowi powinno zawierać m.in. określenie stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Sporządzenie umowy lub potwierdzenia na piśmie i wręczenie pracownikowi przed rozpoczęciem pracy dotyczy zarówno umowy zawartej na czas nieokreślony, jak i określony.

Jakie korzyści będzie miał pracownik?

Posiadanie pisemnej umowy o pracę ułatwi pracownikowi dochodzenie swoich roszczeń w stosunku do pracodawcy. Niespełnienie wymogu przekazania umowy pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy od 1 września 2016 roku będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy Kodeks pracy. Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało prawo do ukarania pracodawcy w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracowników. 

Ile wyniesie kara za brak umowy o pracę?

Na pracodawcę, który nie podpisał umowy o pracę zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od od 1 000 zł do 30 000 zł.

Komentarze

  1. No super wpis. Dużo szczegółów i na prawdę fajne zdjęcia. Cały blog jest świetny i nie szkoda poświęcać na niego czasu. Polecam!

    OdpowiedzUsuń
  2. Rzeczywiście, kary za niedotrzymanie tego typu zobowiązań mogą być dotkliwe. Dlatego też w swojej firmie wydzieliłam odpowiedzialny za takie kwestie dział kadr, a sprawami typowo rachunkowymi zajmuje się biuro rachunkowe online, które znajdziecie na stronie firmy ifirma. Zdecydowanie warto zerknąć :)

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...