Przejdź do głównej zawartości

Kto inwentaryzuje zapasy obce?

Inwentaryzację zapasów przeprowadza się według ustawy o rachunkowości raz w roku lub raz na dwa lata, jeżeli zapasy przechowywane są na terenie strzeżonym. Obowiązek ten dotyczy również zapasów obcych, które składowane są w magazynie danej jednostki.

Czym są zapasy obce?

Przykładami zapasów obcych mogą być:
  • towary przyjęte w komis,
  • sprzedane lecz nieodebrane towary,
  • opakowania zwrotne (np. palety do transportu wyrobów gotowych),
  • inne towary lub materiały przechowywane na ustalony okres w innej jednostce.
Jak przeprowadzić inwentaryzację zapasów obcych?

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął uchwałą nr 5/2016 w dniu 16 kwietnia 2016 r. stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 roku i zawiera wskazówki dotyczące kwestii problematycznych związanych z inwentaryzacją zapasów w drodze spisu z natury. Stanowisko obejmuje również inwentaryzację obcych zapasów, jeżeli podlegają one składowaniu i są objęte ewidencją księgową. 

Inwentaryzację zapasów należących do jednostki, które znajdują się poza jednostką przeprowadza się drogą porównania z dokumentacją spisu z natury lub poprzez porównanie z otrzymanym potwierdzeniem ilości zapasów.

Jaka jednostka powinna zinwentaryzować zapasy?

Przykład. Spółka ALFA sprzedała towary o wartości 5 000 zł jednostce BETA w dniu 28 grudnia 2015 roku. Towary zostały odebrane przez spółkę BETA w dniu 3 stycznia 2016 roku. W dniu 31 grudnia 2015 roku towary znajdowały się w magazynie należącym do Spółki ALFA. W tym samym dniu została przeprowadzona inwentaryzacja zapasów składowanych w magazynie ALFA.

Za inwentaryzację wszystkich zapasów znajdujących się w magazynie ALFA odpowiedzialna jest ta jednostka. Dotyczy to również towarów, które zostały sprzedane, ale odebrane w styczniu. W takim przypadku kierownik jednostki ALFA powinien dokonać spisu z natury towarów należących do BETA zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyniki tej inwentaryzacji zatwierdzone przez komisję inwentaryzacyjną należy przesłać do BETA. Spółka BETA powinna porównać stan ilościowy spisanych zapasów z danymi w księgach rachunkowych oraz ująć ewentualne niedobory lub nadwyżki zapasów.

Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie inwentaryzacji w powyższy sposób, należy porównać dane w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz zweryfikować wartość tych składników.

Obowiązek spisu z natury zapasów obcych nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.

Komentarze

  1. Dla mnie inwentaryzacja była ogromnym koszmarem. Przez lata nic się nie zgadzało. W końcu udało się uzyskać dostęp do nowych programów, które umożliwiają przechowywanie ogromnej ilości danych. Jeśli szukasz takich rozwiązań, koniecznie zobacz w sieci jakie nowe programy erp i dla Księgowych są dostępne i z jakich możemy skorzystać.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...