Przejdź do głównej zawartości

Kto powinien prowadzić książkę kontroli?

Każdy przedsiębiorca podlegający przepisom ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Książka kontroli służy do dokumentowania przeprowadzonych kontroli u przedsiębiorcy. Kontrolujący czerpią z niej informacje o dotychczas przeprowadzonych kontrolach, czasu ich trwania oraz wyników kontroli. Nie zapominajmy, że czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy nie może przekraczać od 12 do 48 dni roboczych w zależności od wielkości jednostki.

Czy książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej?


Ustawodawca dopuścił prowadzenie książki kontroli w formie pisemnej (najczęściej spotykana w firmach), w formie zbioru dokumentów lub w formie elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi książkę kontrolę w formie elektronicznej, powinien umożliwić udostępnienie jej organowi podatkowemu w formie wydrukowanej. Do książki kontroli załącza się upoważnienia i protokoły wcześniejszych kontroli. 

Jakie obowiązki posiada przedsiębiorca prowadzący książkę kontroli?

Książka kontroli powinna być prowadzona w sposób rzetelny i kompletny, przedsiębiorca musi wprowadzać wpisy oraz aktualizować dane w niej zamieszczone.

Jakie informacje znajdują się w książce kontroli?

Książka kontroli obejmuje wpisy organu kontroli zawierające:

  • oznaczenie organu kontroli;
  • oznaczenie upoważnienia do kontroli;
  • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
  • daty podjęcia i zakończenia kontroli;
  • zalecenia pokontrolne;
  • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
  • uzasadnienie wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji służbowej w określonych przypadkach.

Jakie kary grożą za brak książki kontroli?

Przedsiębiorcy, który nie przedstawi na żądanie organów kontroli książki kontroli, może zostać wymierzona kara grzywny określona w wysokości do 720 stawek dziennych. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...