Przejdź do głównej zawartości

Od kiedy naliczać amortyzację środków trwałych?

Ustawa o rachunkowości i prawo podatkowe odmiennie określają moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych. Według ustawy o rachunkowości (tzw. prawa bilansowego) naliczanie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Natomiast zakończenie rozliczania amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego, przeznaczenia środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 
Przepisy podatkowe za moment rozpoczęcia amortyzacji uznają miesiąc następujący po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Moment zakończenia amortyzacji jest analogiczny do przewidzianego w ustawie o rachunkowości.

W przepisach podatkowych przewidziano możliwość przejściowego zaniechania naliczania amortyzacji, jeżeli zostało zgłoszone zawieszenie działalności. Takie podejście nie jest dopuszczalne w ustawie o rachunkowości. Ustalając wysokość podatku dochodowego kosztem uzyskania przychodów mogą być tylko odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z przepisami prawa podatkowego (nigdy ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości!).
 
Kiedy należy rozpocząć amortyzację?
 
Przykład określenia momentu rozpoczęcia amortyzacji.
 
Przedsiębiorstwo nabyło środek trwały (samochód dostawczy) w sierpniu 2016 roku o wartości 60 000 zł. Właściciel tego przedsiębiorstwa w tym samym miesiącu zarejestrował samochód, który został oddany do używania. Wpis do ewidencji środków trwałych został dokonany w dniu 10 sierpnia 2016 roku.
 
Amortyzację samochodu dostawczego należy ustalić oddzielnie dla celów bilansowych i podatkowych, tj.
  • zgodnie z ustawą o rachunkowości amortyzację można naliczyć w sierpniu lub we wrześniu w zależności od ogólnej zasady przyjętej w firmie;
  • zgodnie z przepisami podatkowymi amortyzację należy rozpocząć we wrześniu.
 
Dwie stawki amortyzacji dla tego samego środka trwałego?
 
Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego ustalonego zgodnie z ustawą o rachunkowości może być inna niż ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi. Dlaczego? Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji według ustawy o rachunkowości uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
  • liczba zmian, na których pracuje środek trwały;
  • tempo postępu techniczno-ekonomicznego;
  • wydajność środka trwałego;
  • prawne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Przy ustalaniu amortyzacji uwzględnia się również przewidywaną przy likwidacji ceny sprzedaży netto tego środka trwałego.
 
Stawki ustalone dla celów prawa podatkowego określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego jeden środek trwały może mieć przypisane dwie stawki amortyzacji. Należy pamiętać, że różnice w określaniu stawek dla celów bilansowych i podatkowych nakładają na podatników dodatkowy obowiązek, tj. prowadzenia dwóch tabel amortyzacyjnych, jednej dla celów bilansowych i drugiej dla przepisów podatkowych.

Komentarze

  1. Dzięki, bardzo przydatny post. Pomimo tego, że staram się na własną rękę edukować w kwestiach księgowości, to wciąż jest to dla mnie czarna magia. Czy możesz wyjaśnić mi pokrótce, na czym polega mała księgowość i dla kogo jest odpowiednia taka forma? Z góry dziękuję!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...