Przejdź do głównej zawartości

Od kiedy naliczać amortyzację środków trwałych?

Ustawa o rachunkowości i prawo podatkowe odmiennie określają moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych. Według ustawy o rachunkowości (tzw. prawa bilansowego) naliczanie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Natomiast zakończenie rozliczania amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego, przeznaczenia środka do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 
Przepisy podatkowe za moment rozpoczęcia amortyzacji uznają miesiąc następujący po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Moment zakończenia amortyzacji jest analogiczny do przewidzianego w ustawie o rachunkowości.

W przepisach podatkowych przewidziano możliwość przejściowego zaniechania naliczania amortyzacji, jeżeli zostało zgłoszone zawieszenie działalności. Takie podejście nie jest dopuszczalne w ustawie o rachunkowości. Ustalając wysokość podatku dochodowego kosztem uzyskania przychodów mogą być tylko odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z przepisami prawa podatkowego (nigdy ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości!).
 
Kiedy należy rozpocząć amortyzację?
 
Przykład określenia momentu rozpoczęcia amortyzacji.
 
Przedsiębiorstwo nabyło środek trwały (samochód dostawczy) w sierpniu 2016 roku o wartości 60 000 zł. Właściciel tego przedsiębiorstwa w tym samym miesiącu zarejestrował samochód, który został oddany do używania. Wpis do ewidencji środków trwałych został dokonany w dniu 10 sierpnia 2016 roku.
 
Amortyzację samochodu dostawczego należy ustalić oddzielnie dla celów bilansowych i podatkowych, tj.
  • zgodnie z ustawą o rachunkowości amortyzację można naliczyć w sierpniu lub we wrześniu w zależności od ogólnej zasady przyjętej w firmie;
  • zgodnie z przepisami podatkowymi amortyzację należy rozpocząć we wrześniu.
 
Dwie stawki amortyzacji dla tego samego środka trwałego?
 
Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego ustalonego zgodnie z ustawą o rachunkowości może być inna niż ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi. Dlaczego? Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji według ustawy o rachunkowości uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
  • liczba zmian, na których pracuje środek trwały;
  • tempo postępu techniczno-ekonomicznego;
  • wydajność środka trwałego;
  • prawne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Przy ustalaniu amortyzacji uwzględnia się również przewidywaną przy likwidacji ceny sprzedaży netto tego środka trwałego.
 
Stawki ustalone dla celów prawa podatkowego określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego jeden środek trwały może mieć przypisane dwie stawki amortyzacji. Należy pamiętać, że różnice w określaniu stawek dla celów bilansowych i podatkowych nakładają na podatników dodatkowy obowiązek, tj. prowadzenia dwóch tabel amortyzacyjnych, jednej dla celów bilansowych i drugiej dla przepisów podatkowych.

Komentarze

  1. Dzięki, bardzo przydatny post. Pomimo tego, że staram się na własną rękę edukować w kwestiach księgowości, to wciąż jest to dla mnie czarna magia. Czy możesz wyjaśnić mi pokrótce, na czym polega mała księgowość i dla kogo jest odpowiednia taka forma? Z góry dziękuję!

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów