Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2016

Jaki jest termin na wystawienie faktury do paragonu?

Podatnicy na żądanie nabywcy towaru lub usługi mają obowiązek wystawienia faktury. Nabywca powinien jednak zgłosić taką potrzebę w określonym w ustawie o podatku od towarów i usług terminie. Podatnikowi, który nie posiada faktury, a jedynie paragon, co do zasady nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Nie dotyczy to sytuacji określonych w tej ustawie (np. w przypadku posiadania biletów za przejazdy transportem publicznym).   Termin wystawienia faktury został uregulowany w art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedsiębiorca świadczący usługi lub sprzedawca towarów na żądanie nabywcy zobligowany jest do wystawienia faktury VAT sprzedaży w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

Kiedy wystawia się notę księgową?

Noty księgowe  służą do dokumentowania określonych rozliczeń, dla których nie zostały przewidziane ustawami inne formy dokumentacji (np. w formie faktury).   Prawidłowo sporządzone noty księgowe stanowią dowód wewnętrzny jednostki, który powinien zostać zadekretowany.   Noty księgowe wystawia się m.in. w celu: dokumentowania naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych należności, naliczenia kar umownych dostawcy, obciążenia pracowników z tytułu niedoborów i szkód, potwierdzenia rozliczeń takich jak zwrot wydatków, zapłata składek członkowskich, uznania wierzyciela odszkodowaniem, dokumentowania naliczonych odsetek od niezapłaconych zobowiązań, dokumentowania rozliczeń pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT, sprostowania błędów popełnionych w innej nocie księgowej. W obrocie gospodarczym najczęściej spotyka się noty księgowe wystawiane w celu naliczenia odsetek za zwłokę lub kary u

Jak zaksięgować podatek od sprzedaży detalicznej?

Od 1 września 2016 roku na sklepy detaliczne zostały obciążone dodatkowym podatkiem. Nowy podatek dotyczy naliczany jest w momencie przekroczenia przez sklepy przychodów ze sprzedaży detalicznej kwoty 17.000.000 zł.   Do przychodów zalicza się kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.   Przychód osiągnięty w danym miesiącu należy pomniejszyć o kwoty wypłacone w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.   Jak obliczyć podatek od sprzedaży detalicznej?