Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować podatek od sprzedaży detalicznej?

Od 1 września 2016 roku na sklepy detaliczne zostały obciążone dodatkowym podatkiem. Nowy podatek dotyczy naliczany jest w momencie przekroczenia przez sklepy przychodów ze sprzedaży detalicznej kwoty 17.000.000 zł.
 
Do przychodów zalicza się kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.
 
Przychód osiągnięty w danym miesiącu należy pomniejszyć o kwoty wypłacone w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.
 
Jak obliczyć podatek od sprzedaży detalicznej?

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka przychodów ponad kwotę 17.000.000 zł osiągnięta w danym miesiącu.
 
Ustawa przewiduje dwie stawki podatki, tj. 0,8% i 1,4%. Stawkę 0,8% stosuje się do przychodów osiągniętych w przedziale od 17.000.000,01 zł do 170.000.000,00 zł. Jeżeli przychody przekroczą 170.000.000,00 zł, to podatek oblicza się według stawki 1,4%.
 
Przykład obliczenia podatku od sprzedaży detalicznej.
 
Sklep detaliczny osiągnął przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 20.000.000 zł we wrześniu 2016 roku. We wrześniu nie wystąpiły zwroty towarów, za które sklep musiał zwrócić pieniądze.
 
Podstawa opodatkowania wyniesie 3.000.000 zł, tj. 20.000.000 - 17.000.000.
Stawka podatku 0,8%
Należny podatek 24.000 zł, tj. 3.000.000 x 0,8%.
 
Jak zaksięgować podatek od sprzedaży detalicznej?
 
Przykładowa dekretacja podatku od sprzedaży detalicznej obliczonego powyżej w kwocie 24.000 zł może wyglądać następująco:
 
Wn konto 404 "Podatki i opłaty" (lub odpowiednie konto w układzie funkcjonalnym, tj. na kontach zespołu "5")
Ma konto 220 "Zobowiązania z tytułu podatków"
 
Do konta 220 powinna być prowadzone konto analityczne, np. 220-1 "Zobowiązania z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej".
 
Księgowanie zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej udokumentowanej przelewem bankowym:
 
Wn konto 220 "Zobowiązania z tytułu podatków"
Ma konto 130 "Rachunek bieżący"
 
Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowej?
 
Termin złożenia deklaracji podatkowej w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej i zapłaty podatku mija 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. W powyższym przykładzie jest to termin 25 października 2016 roku.

Komentarze

  1. Bardzo ciekawy wpis. Ja w sumie mało się orientuję w przepisach i w księgowości, ale ponieważ posiadam swoją własną firmę to staram się być na bieżąco. Dużo mi w tym pomaga moje biuro księgowe, np. ostatnio nauczyłam się jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...