Przejdź do głównej zawartości

Jaki jest termin na wystawienie faktury do paragonu?

Podatnicy na żądanie nabywcy towaru lub usługi mają obowiązek wystawienia faktury. Nabywca powinien jednak zgłosić taką potrzebę w określonym w ustawie o podatku od towarów i usług terminie. Podatnikowi, który nie posiada faktury, a jedynie paragon, co do zasady nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Nie dotyczy to sytuacji określonych w tej ustawie (np. w przypadku posiadania biletów za przejazdy transportem publicznym).
 
Termin wystawienia faktury został uregulowany w art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedsiębiorca świadczący usługi lub sprzedawca towarów na żądanie nabywcy zobligowany jest do wystawienia faktury VAT sprzedaży w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.
 
Przykład obliczania terminu dla wystawienia faktury do paragonu.

Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem podatku VAT nabyła towar w dniu 10 czerwca 2016 roku. Sprzedaż została udokumentowana paragonem z kasy fiskalnej. W dniu 12 września 2016 roku klient zwrócił się do sprzedawcy z żądaniem wystawienie faktury do otrzymanego paragonu w dniu 10 czerwca. Czy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT sprzedaży w powyższym przypadku?
 
Sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT sprzedaży w podanym przykładzie. Termin wystawienia faktury rozpoczął swój bieg w dniu 30 czerwca i skończy się 30 września. Zgłoszenie w dniu 10 czerwca daje nabywcy prawo żądania wystawienia faktury.
 
Przy wystawieniu faktury VAT do paragonu należy dochować poniższych terminów:
 • fakturę wystawia się nie później niż do 15. dnia kolejnego miesiąca - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 • fakturę wystawia się nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Jeżeli prośba nabywcy wpłynęła po upływie 3 miesięcy, przedsiębiorca nie musi wystawić faktury od paragonu.

Komentarze

 1. Kiedyś chyba ten czas był krótszy. 3 miesiące to dość długi okres czasu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do 2013 roku termin ten był krótszy dla przedsiębiorcy-nabywcy i wynosił tylko 7 dni. Od początku 2014 roku okres wydłużył się do 3 miesięcy :)

   Usuń
  2. Dzień dobry wszystkim , bardzo fajny blog, dużo się z niego dowiedziałem, oby tak dalej! Chciałem również powiedzieć że 3 miesiące to bardzo dużo, czy jak wystawiam fakturę z terminem płatności to coś zmienia?

   Usuń
  3. Nie ma znaczenia w tej sytuacji termin płatności wskazany na fakturze. Okres 3-miesięczny dla wystawienia faktury uzależniony jest od dostarczenia towaru lub wykonania usługi, chyba że otrzymano zapłatę jeszcze przed dokonaniem dostawy.

   Usuń
 2. Oj, to wystawianie faktur to potrafi nieźle dać w kość. Zwłaszcza jak ma się tego naprawdę sporo. Dobrze że są firmy jak ifirma ,które dają możliwość załatwienia tych aspektów online, pomagając przy tym niesamowicie. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie w obecnej chwili działać w inny sposób.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...