Przejdź do głównej zawartości

Kiedy wystawia się notę księgową?

Noty księgowe służą do dokumentowania określonych rozliczeń, dla których nie zostały przewidziane ustawami inne formy dokumentacji (np. w formie faktury).
 
Prawidłowo sporządzone noty księgowe stanowią dowód wewnętrzny jednostki, który powinien zostać zadekretowany.
 
Noty księgowe wystawia się m.in. w celu:
 • dokumentowania naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych należności,
 • naliczenia kar umownych dostawcy,
 • obciążenia pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
 • potwierdzenia rozliczeń takich jak zwrot wydatków, zapłata składek członkowskich,
 • uznania wierzyciela odszkodowaniem,
 • dokumentowania naliczonych odsetek od niezapłaconych zobowiązań,
 • dokumentowania rozliczeń pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT,
 • sprostowania błędów popełnionych w innej nocie księgowej.
W obrocie gospodarczym najczęściej spotyka się noty księgowe wystawiane w celu naliczenia odsetek za zwłokę lub kary umownej.
 
Jakie rodzaje not księgowych występują w obrocie?
 
Wyróżnia się trzy rodzaje not księgowych:
 • nota obciążeniowa - wystawiania do dokumentowania "obciążeń" odbiorców, np. z tytułu niezapłaconych w terminie należności,
 • nota uznaniowa - przeciwieństwo noty obciążeniowej, potwierdza dokonane "uznanie" dla wierzyciela np. w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązania za dostarczone towary,
 • nota obciążeniowo-uznaniowa - dokument mający cechy obydwu not, np. w sytuacji naliczenia kary dla dostawcy z jednoczesną korektą błędnie wystawionej poprzedniej noty uznaniowej (korekta może dotyczyć obniżonej kwoty odszkodowania).
W ilu egzemplarzach wystawia się notę księgową?
 
Notę księgową wystawia się w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz (oryginał) otrzymuje odbiorca noty, natomiast kopia zostaje u wystawcy.

Komentarze

 1. Warto mieć zawsze jakiś fajny i sprawdzony program do rachunków. Pomaga on nam rozgarnąć ten cały burdel, który z góry jest nam narzucony przez prawo :) Swoją drogą, nawet nie wiedziałem o istnieniu noty obciążeniowo-uznaniowej, człowiek jednak uczy się całe życie.

  OdpowiedzUsuń
 2. A ja uważam, że lepiej po prostu poszukać osoby, która naprawdę się na tym zna. W rachunkowości ciągle coś się zmienia i mało kto może za tym nadążyć. Ja osobiście poszłabym do jakiegoś dobrego biura rachunkowego. Ostatnio na http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/ widziałam ciekawą ofertę. Sprawdźcie, może akurat Wam podpasuje.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...