Przejdź do głównej zawartości

Dla kogo 15-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych?

Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy uzyskają przywilej opodatkowania według stawki 15% zamiast dotychczasowej stawki 19%. Zmiana opodatkowania wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Którzy podatnicy zapłacą podatek CIT według stawki 15%?
 
Obniżona stawka podatku została przewidziana dla dwóch grup podatników, tj.:
 1. Małych podatników - do tej grupy należą podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, tj. VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. 5 157 000 zł po zaokrągleniu do 1 000 zł;
 2. Podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
Kto nie może skorzystać z preferencyjnej stawki 15% CIT?
 
Z obniżonej stawki podatku CIT nie mogą skorzystać poniżsi podatnicy:
 1. Podatkowe grupy kapitałowe;
 2. Podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (nie dotyczy przekształcenia spółki w inną spółkę);
 3. Podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;
 4. Podatnicy utworzeni przez podmioty, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 10 000 euro;
 5. Podatnicy utworzeni przez podmioty wnoszące tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika składniki majątku uzyskane przez te podmioty w wyniku likwidacji innych przedsiębiorstw, jeżeli te podmioty posiadały akcje lub udziały likwidowanych przedsiębiorstw.
Podatnicy wymienieni w pkt 2-5 nie mogą skorzystać ze 15% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w kolejnym roku podatkowym.
 
Celem wprowadzonych zmian w opodatkowaniu jest wsparcie powstających i małych przedsiębiorstw, poprzez zmniejszenie uciążliwości finansowych, a tym samym rozwój przedsiębiorczości na rynku. W perspektywie długoterminowej efekt obniżenia podatków może mieć przełożenie na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego w kraju.

Komentarze

 1. Obniżka podatku CIT jest krokiem naprzód, ale dopiero zniesienie go całkowicie da wyraźny wzrost gospodarczy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo przydatny artykuł, dzięki za podzielenie się swoją wiedzą :) Na fali ostatnich wieści pozwolę zadać sobie pytanie. Czy orientujesz się może, kto musi wprowadzić jpk? Słyszałam, że dotyczy on średnich i dużych przedsiębiorstw, ale ponoć coś miało się w tej kwestii zmienić.
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...