Przejdź do głównej zawartości

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności.
 
Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie).
 
Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów

Zakup samochodów celem ich dalszej odsprzedaży traktowany jest jako handel opodatkowany stawką 3% w ryczałcie ewidencjonowanym (dotyczy działalności sklasyfikowanej jako PKWiU 50.10.1 oraz PKWiU 50.10.2). Poprzez handel należy rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takie, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Dla których podatników ryczałt będzie korzystny przy handlu samochodami?

W rozliczeniach ryczałtowych nie przysługuje prawo odliczenia kosztów uzyskania przychodów, a podatek obliczany jest jako 3% od wartości sprzedaży. W przypadku nabycia samochodu przez ryczałtowca nie przysługuje kupującemu prawo do odliczenia kosztu zakupu samochodu oraz innych kosztów związanych z jego nabyciem od podstawy opodatkowania. W związku z tym ograniczeniem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest korzystne przy osiąganiu niskich marż ze sprzedaży samochodów lub sprzedaży samochodów poniżej ceny ich zakupu.

Kiedy stawka opodatkowania w ryczałcie będzie wyższa niż 3%?

Nie w każdym przypadku sprzedaż samochodów będzie opodatkowana stawką 3%. Działalność komisowa sprzedaży samochodów opodatkowana jest w ryczałcie stawką 8,5%. Przez umowę komisu uznaje się czynności, w których przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Natomiast stawka opodatkowania sprzedaży samochodów wynosi 17% w przypadku działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30).

Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu

Przedsiębiorcom, którzy oprócz handlu samochodami zamierzają sprzedawać części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych, nie przysługuje opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencyjnego. Nie dotyczy to sytuacji, w której części samochodowe są wykorzystywane do naprawy samochodów i nie jest pobierane wynagrodzenie z tego tytułu.

Należy pamiętać o ustawowym limicie przychodów, którego nie mogą przekroczyć ryczałtowcy. Podatnikami uprawnionymi do rozliczania się w formie ryczałtu w 2017 roku, są podmioty, których roczne przychody za 2016 rok nie przekroczyły 250.000 euro (1.074.000 zł). W ubiegłym roku limit przychodów w ryczałcie był niższy i wynosił 150.000 euro.

Komentarze

  1. Witam serdecznie!
    Zupełnie przeoczyłem możliwość opodatkowania tego typu biznesu jako ryczałt ewidencjonowany. Mam w związku z tym pytanie. Chciałbym zastosować darmowy program do wystawiania rachunków dla takiej firmy. Czy zna Pani jakiś software godny polecenia?

    Pozdrawiam!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...