Przejdź do głównej zawartości

Zmiana stawki amortyzacji w świetle prawa bilansowego

Jednostka powinna ustalić stawkę amortyzacyjna dla przyjmowanych do używania środków trwałych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
 • liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
 • tempo postępu technologiczno-ekonomicznego,
 • wydajności środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
 • prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
 • przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Należy podkreślić, że stawki amortyzacyjne ustalone dla celów bilansowych mogą różnić się od stawek ustalonych dla celów podatkowych.
 
Przykład. Ustalenie stawki amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych

Jednostka w dniu 10 kwietnia 2017 roku nabyła samochód ciężarowy o wartości 100.0000 zł, który będzie wykorzystywany przez jednostkę przez cztery lata.
 
Stawka amortyzacji dla celów podatkowych dla samochodów ciężarowych wynosi 20% i określona została w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.).
 
Stawka amortyzacyjna dla celów bilansowych stawka amortyzacyjna wyniesie 25% (tj. 100 / 4 lata).
 
Obowiązek weryfikacji stawek amortyzacyjnych
 
Poprawność stosowanych stawek amortyzacyjnych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Należy rozważyć przez jaki pozostały okres środek trwały będzie jeszcze wykorzystywany w jednostce. Pod uwagę należy wziąć powyższe czynniki, m.in. czy zmianie uległa wydajność środka trwałego, liczba zmian na których pracuje środek trwały itp.
 
W efekcie przeprowadzonej analizy może się okazać, że jednostka powinna:
 • wydłużyć okres amortyzacji, tj. zmniejszyć stawkę amortyzacyjną,
 • skrócić okres amortyzacji, tj. zwiększyć stawkę amortyzacyjną.
Przykład. Ustalenie nowej stawki amortyzacji w tracie używania środka trwałego
 
Jednostka nabyła środek trwały w grudniu 2014 r. o wartości 12.000 zł, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Środek trwały był amortyzowany od stycznia 2015 roku przy zastosowaniu 10% stawki amortyzacji (tj. odzwierciedlała 10-letni okres użytkowania środka trwałego).
 
W grudniu 2016 roku została przeprowadzona weryfikacja środków trwałych, w wyniku której została podjęta decyzja o przedłużeniu okresu użytkowania środka trwałego o 2 lata, czyli do końca 2026 r.
 
Jak ustalić nową stawkę amortyzacji?
 
Odpisy amortyzacyjne w 2015 r. i 2016 r. wyniosły po 1.200 zł (tj. 12.000 zł x 10%). Wartość netto środka trwałego na 31 grudnia 2016 roku wynosi 9.600 zł (12.000 zł - 1.200 zł - 1.200 zł).
 
Kolejność obliczeń:
 1. Nowy okres amortyzacji to 10 lat (stawka amortyzacji 10%)
 2. [Wartość netto / (Wartość początkowa x 10)] x 100% , tj. [9.600 zł / (12.000 zł x 10)] x 100% = 8%
 3. Roczna stawka amortyzacji, tj. nowa stawka amortyzacji x wartość początkowa 8% x 12.000 zł = 960 zł 
 4. Miesięczna stawka amortyzacji 960 zł / 12 miesięcy = 80 zł
Ewidencja księgowa miesięcznej amortyzacji - 80 zł miesięcznie od stycznia 2017 roku:
 
Wn "Amortyzacja"
Ma "Umorzenie środków trwałych"
 
Czy można zmienić stawkę amortyzacyjną w ciągu roku?
 
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości stawki amortyzacyjne mogą zostać zmienione od początku kolejnego roku obrotowego. Jednostka nie może zmieniać przyjętych stawek amortyzacyjnych w trakcie roku obrotowego.
 
Warto podkreślić, że przepisy pozwalają zmienić stawkę amortyzacyjną, natomiast nie pozwalają na zmianę raz przyjętej metody amortyzacji środków trwałych, np. zmiany metody liniowej na metodę degresywną. 

Komentarze

 1. Ja mam pytanie trochę może nie w temacie. Chodzi mi o księgowość online. Już jakiś czas z niej korzystam i w sumie jestem zadowolona, dostałam np. darmowy crm dla firm, który bardzo ułatwił mi pracę. Ale zastanawiam się jak to jest w dłuższej perspektywie. Czy ktoś może wypowiedzieć się na ten temat.

  OdpowiedzUsuń
 2. W sieci jest wiele najróżniejszego rodzaju propozycji, szybkich pożyczek czy płatnych ankiet które umożliwiają zarabiać i w taki sposób transferować pieniądze. Ja mimo wszystko jestem bardziej ostrożna i staram się kiedy tylko mogę korzystać sposobu płatności online https://www.cashbill.pl/ który według mnie jest najbardziej adekwatny. W sumie już zrobiłam całą masę transakcji za pomocą internetu oraz przy użyciu tegp sposobu płatności i jestem przekonana, że nigdy nie mogłabym źle o nim powiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
 3. W biznesie ogólnie często pojawiają się zmiany różnego rodzaju i często są to zmiany obok których nie można przejść obojętnie, chociażby się chciało. Koniecznie powinniście zainteresować się zmianami dla swojego biznesu i ja polecałabym Wam zajrzeć sobie na możliwości, które oferuje firma https://www.anegis.com/rozwiazania-it/systemy-business-intelligence-bi . Myślę, że nowoczesne systemy w Waszych firmach zrobią duże zmiany i pozwolą te firmy prowadzić na nowoczesnym poziomie. Firma musi być nowoczesna, bo wtedy klienci chętniej z niej korzystają.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...