Przejdź do głównej zawartości

Kto powinien posiadać politykę rachunkowości?

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w jednostkach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), określający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Za sporządzenie tego dokumentu odpowiada kierownik jednostki, tj. dla przykładu w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd, w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce komandytowej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Polityka rachunkowości powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności informację dotyczące:

1. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;
b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych;
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opis systemu informatycznego, określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
4. systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów.

Obowiązek przygotowania zasad rachunkowości dotyczy m.in. mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
4) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2.

Warto zauważyć, że ustawa o rachunkowości nie przewiduje wzoru polityki rachunkowości, nie występuje jeden wzór tego dokumentu. W ustawie o rachunkowości zostały wymienione jedynie informacje, które powinna jednostka zawrzeć w takim dokumencie. W zależności od wielkości jednostki polityka rachunkowości może mieć od kilkunastu do kilkudziesięciu stron lub więcej. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi w jednostce postanowieniami. Kierownictwo jednostki jest zobowiązane do okresowej weryfikacji polityki rachunkowości, a w razie konieczności również jej aktualizacji.

Komentarze

 1. Bardzo przydatny artykuł, dzięki! Niestety, dla mnie kwestie księgowości pozostają wciąż czarną magią, zaczęłam więc korzystać z usług księgowego. Była to naprawdę dobra decyzja, koniec z bałaganem w papierach :) Dla zainteresowanych, polecam zerknąć na http://jezak.pl/en/services/.
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 2. Znam to. Nigdy nie byłam dobra w liczbach i rozumieniu tych wszystkich zawiłości. Niestety mieszkam w małej miejscowości i ciężko tu było na miejscu znaleźć jakąś księgową czy biuro podatkowe. I natrafiłam na księgowość online. Dla mnie to świetne rozwiązanie. Możecie sprawdzić sami na stronie www firmy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Warto skorzystać z usług www.eRachuba.pl - świetnie znają się na księgowości.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dzień dobry, polecają Państwo różne firmy, wiec chciałabym się dopytać o jakieś biuro z Wrocławia. Planujemy przekształcenie firmy w spółkę i widzę, że wiążę się to z prowadzeniem pełnej księgowości. Czy ktoś korzysta może z oferty księgowość spółki wrocław i mógłby się pokusić o słowo komentarza na temat przebiegu współpracy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry,

   Dzisiaj natknęłam się na państwa wpis. Prowadzę niewielkie biuro rachunkowe i serdecznie zapraszam do współpracy.
   Chętnie odpowiem na pytania.
   Pozdrawiam
   Helena Tomaszewska

   Usuń
 5. Mam bardzo interesującą ofertę dla firm, chciałbym Wam polecić stronę https://www.crowe.com/pl/services/outsourcing-uslug-ksiegowych . Firma Crowe świadczy usługi księgowe oraz doradcze na całym świecie, ciesząc sie bardzo pozytywną opinią wśród klientów.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...