Przejdź do głównej zawartości

Kto powinien posiadać politykę rachunkowości?

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w jednostkach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), określający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Za sporządzenie tego dokumentu odpowiada kierownik jednostki, tj. dla przykładu w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd, w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce komandytowej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Polityka rachunkowości powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności informację dotyczące:

1. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;
b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych;
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opis systemu informatycznego, określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
4. systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych zapisów.

Obowiązek przygotowania zasad rachunkowości dotyczy m.in. mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
4) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2.

Warto zauważyć, że ustawa o rachunkowości nie przewiduje wzoru polityki rachunkowości, nie występuje jeden wzór tego dokumentu. W ustawie o rachunkowości zostały wymienione jedynie informacje, które powinna jednostka zawrzeć w takim dokumencie. W zależności od wielkości jednostki polityka rachunkowości może mieć od kilkunastu do kilkudziesięciu stron lub więcej. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi w jednostce postanowieniami. Kierownictwo jednostki jest zobowiązane do okresowej weryfikacji polityki rachunkowości, a w razie konieczności również jej aktualizacji.

Komentarze

 1. Bardzo przydatny artykuł, dzięki! Niestety, dla mnie kwestie księgowości pozostają wciąż czarną magią, zaczęłam więc korzystać z usług księgowego. Była to naprawdę dobra decyzja, koniec z bałaganem w papierach :) Dla zainteresowanych, polecam zerknąć na http://jezak.pl/en/services/.
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 2. Znam to. Nigdy nie byłam dobra w liczbach i rozumieniu tych wszystkich zawiłości. Niestety mieszkam w małej miejscowości i ciężko tu było na miejscu znaleźć jakąś księgową czy biuro podatkowe. I natrafiłam na księgowość online. Dla mnie to świetne rozwiązanie. Możecie sprawdzić sami na stronie www firmy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Warto skorzystać z usług www.eRachuba.pl - świetnie znają się na księgowości.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dzień dobry, polecają Państwo różne firmy, wiec chciałabym się dopytać o jakieś biuro z Wrocławia. Planujemy przekształcenie firmy w spółkę i widzę, że wiążę się to z prowadzeniem pełnej księgowości. Czy ktoś korzysta może z oferty księgowość spółki wrocław i mógłby się pokusić o słowo komentarza na temat przebiegu współpracy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry,

   Dzisiaj natknęłam się na państwa wpis. Prowadzę niewielkie biuro rachunkowe i serdecznie zapraszam do współpracy.
   Chętnie odpowiem na pytania.
   Pozdrawiam
   Helena Tomaszewska

   Usuń
 5. Mam bardzo interesującą ofertę dla firm, chciałbym Wam polecić stronę https://www.crowe.com/pl/services/outsourcing-uslug-ksiegowych . Firma Crowe świadczy usługi księgowe oraz doradcze na całym świecie, ciesząc sie bardzo pozytywną opinią wśród klientów.

  OdpowiedzUsuń
 6. Moim zdaniem, najlepszą opcją jest powierzenie księgowości profesjonalistom. Sama od dłuższego czasu korzystam z usług http://www.perfekt.biz.pl i szczerze mówiąc, nie zamieniłabym ich na żadne inne.

  OdpowiedzUsuń
 7. Skoro już jesteśmy w tematach biznesowych, to może podpowiecie mi, gdzie jest do wynajęcia sala szkoleniowa na wynajem ? Szukałam, sprawdzałam, ale chyba jeszcze nie trafiłam na tą atrakcyjną ofertę. Coraz więcej osób decyduje się na to, aby tworzyć szkolenia dla innych, bo można przekazać odpowiednią wiedzę i powiększyć swoje zarobki, dzieląc się własną wiedzą. Jeśli szkoleń nie organizuje się codziennie, to nie ma potrzeby posiadania swojej sali. Zdecydowanie lepiej raz na jakiś czas ją od kogoś wynająć.

  OdpowiedzUsuń
 8. Koniecznie trzeba podkreślić, jak bardzo ważna jest sprawa prowadzenia biznesu. Niestety nie ze wszystkimi kwestiami można sobie poradzić, dlatego są doradcy, więc zerknijcie sobie na stronę Pla.partners . Znajdziecie tutaj miejsce, w którym każda firma może znaleźć pomoc. Pomoc polega na rozwiązaniu kwestii prawnych, w przypadku różnych umów, rozwiązywania sporów, współprac, zabezpieczenia majątku i wiele, wiele innych. Trzeba szukać i sprawdzać profesjonalistów, którzy są w stanie pomóc.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...