Przejdź do głównej zawartości

Czy odpis aktualizujący może być kosztem uzyskania przychodu?

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności zagrożone i nieściągalne, czyli takie, których odzyskanie przez przedsiębiorstwo staje się wątpliwe. Niemal każde przedsiębiorstwo spotkało się z trudnościami w ściągalności należności. Dla zminimalizowania ciężaru finansowego dla podatników, została przewidziana możliwość zaklasyfikowania odpisów aktualizujących wartość należności jako kosztów uzyskania przychodów w ściśle określonych sytuacjach.

Które odpisy aktualizujące mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Odpisy aktualizujące mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów, przy spełnieniu poniższych warunków:
 1. Należności, na które dokonano odpisów były uprzednio zaliczone do przychodów należnych,
 2. Nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona.
Jak uprawdopodobnić nieściągalności należności?

Według art. 23 ust. 3 updof i art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:
 • dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo
 • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
 • wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
 • wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.
Podane powyżej przykłady okoliczności uprawdopodabniających nieściągalność wierzytelności nie są katalogiem zamkniętym. Podatnicy mogą również wykazać nieściągalność wierzytelności również w inny, akceptowany przez fiskusa, sposób.

Przykład ujęcia odpisów w kosztach uzyskania przychodów

Podatnik w grudniu 2016 roku wystawił fakturę sprzedaży z dwutygodniowym terminem płatności i wydał towar. Wartość sprzedaży wynosiła 1.000 zł  netto (bez VAT) i została ujęta w przychodach z działalności gospodarczej. Odbiorca nie dokonał płatności, wobec tego w sierpniu 2017 r. wierzytelność potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu podatnik skierował do egzekucji. 

Czy podatnik może uwzględnić odpis w kosztach uzyskania przychodów?

W związku ze spełnieniem obydwu warunków, tj. uprzednim ujęciem należności jako przychodów podatkowych oraz uprawdopodobnieniem nieściągalności należności (wierzytelność została skierowana na drogę powództwa sądowego) podatnikowi przysługuje możliwość ujęcia odpisu aktualizującego w kosztach uzyskania przychodów. Najwcześniejszym miesiącem, w którym podatnik będzie mógł ująć odpisy w kosztach, będzie sierpień 2017, tj. miesiąc dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Komentarze

 1. Rzeczowo i konkretnie napisany artykuł. Tak trochę zbaczając z tematu, ma ktoś z Was jakieś porady jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Zastanawiam się nad jakimś programem, działającym online, do prowadzenia księgowości. Najbardziej przekonuje mnie oferta ifirmy. Program wygląda na nowoczesny i wygodny w użytkowaniu, do tego cena nie jest wysoka.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja teraz będę przenosiła się do Wrocławia i szukam jakiegoś małego biura do obsługi kpir w 1-os firmie. Czy komuś tutaj jest może znana przypadkiem Pani Cyburt - http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/o-mnie/? To w sumie pierwsza sensowniejsza oferta, która mi się teraz nawinęła.

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetny wpis. Ja jednak mam niewiele wspólnego z księgowością, dlatego powierzam ją specjalistą w swoim fachu. Uważam, że Biuro rachunkowe w Krakowie jest wręcz niezastąpione.

  OdpowiedzUsuń
 4. W prowadzeniu działalności jest tyle ważnych i różnych tematów do sprawdzenia i zrealizowania, że naprawdę bardzo ciężko samemu wszystkim się zająć. W takich wypadkach niezastąpione jest korzystanie z różnych pomocy i na pewno taką pomoc można uzyskać od Pla.partners . To fachowe doradztwo zarówno dla mniejszych, jak i większych firm, więc jak najbardziej każdy może skorzystać, jeśli potrzebuje pomocy w różnych sektorze. Warto zerknąć i zorientować się, w jaki sposób firma pracuje i w jakich kwestiach doradza.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...